Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia


Association of Language Providers Statut Stowarzyszenia

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 • 1. Nazwą Stowarzyszenia jest Association of Language Providers (‘stowarzyszenie dostawców usług językowych’, wersja cn.: 國際產業翻譯協會; poniżej zwana ‘Stowarzyszeniem’).
 • 2. Niniejsze Stowarzyszenie zostało powołane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest organizacją non-profit. Celem Stowarzyszenia jest podwyższanie jakości międzynarodowych usług tajwańskich firm poprzez wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych.
 • 3. Stowarzyszenie działa na terenie Republiki Chińskiej i zgodnie z prawem może zakładać oddziały o nazwach „oddział w mieście ...” lub „oddział w powiecie ... (miasta ...)”.
 • 4. Adres Stowarzyszenia znajduje się w obszarze jurysdykcji odpowiednich organów. Stowarzyszenie może ustanowić nowe oddziały po zatwierdzeniu zgłoszenia przedłożonego odpowiednim organom. Regulamin nowo powstałych oddziałów (o których mowa w poprzednim punkcie) sporządza zarząd, a jego postanowienia wchodzą w życie po zatwierdzeniu oddziału przez odpowiednie organy.
  Rejestracja i zmiana adresu Stowarzyszenia i podległych mu oddziałów powinna zostać zgłoszona drogą listowną odpowiednim organom.
 • 5. Zadania Stowarzyszenia są następujące:
 1. Promocja rynku usług tłumaczeniowych w celu umiędzynarodowienia profesjonalnych usług firm.
 2. Wspomaganie harmonijnej wymiany informacji i komunikacji firm krajowych i zagranicznych z tłumaczami w celu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
 3. Wspomaganie umiędzynarodowienia firm, zapewnianie potrzebnych informacji w dialogu między firmami należącymi do różnych branż, zapewnienie przedsiębiorcom i jednostkom administracji publicznej płaszczyzny do pozyskania okazji biznesowych, wspomaganie kontaktów międzynarodowych przedsiębiorstw i koordynacja współpracy stron.
 4. Organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje z zakresu tłumaczenia ustnego i pisemnego z różnych dziedzin oraz szkoleń dla pracowników firm międzynarodowych.
 • 6. Organem odpowiednim dla Stowarzyszenia jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Chińskiej (Ministry of Interior, R.O.C.). Cel działania Stowarzyszenia znajduje się pod kierownictwem i nadzorem odpowiednich organów.

Rozdział 2. Członkostwo

 • 7. Wymagania wobec osób składających wniosek o członkostwo w Stowarzyszeniu są następujące:
 1. Członek indywidualny (zwyczajny): wspiera cel Stowarzyszenia, jest w wieku powyżej lat 20, zajmuje się tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi dla firm międzynarodowych. Wnioskodawca wypełnia wniosek o przystąpienie do Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu wniosku przez zarząd i uiszczeniu składki członkowskiej, wnioskodawca zostaje członkiem Stowarzyszenia.
 2. Członek zbiorowy (osoba prawna): jednostki i organizacje publiczne i prywatne (mające osobowość prawną) wspierające cel stowarzyszenia. Wnioskodawca wypełnia wniosek o przystąpienie do Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu wniosku przez zarząd i uiszczeniu składki członkowskiej, wnioskodawca zostaje członkiem Stowarzyszenia. Organizacja bądź jednostka oddelegowuje dwie osoby do wykonywania praw członkowskich.
 3. Członek wspierający: wpiera Stowarzyszenie poprzez przekazywanie środków finansowych, otrzymuje status członka wspierającego decyzją zarządu.
 • 8. Członek (lub osoba go reprezentująca) ma prawo głosu, prawo wybierania na stanowiska i bycia wybieranym oraz prawo odwoływania ze stanowisk. Każdy z członków (lub ich reprezentanci) ma prawo oddania jednego głosu; członkowie wspierający nie mają prawa głosu.
 • 9. Członek ma obowiązek stosowania się do postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia oraz uiszczania składek członkowskich.
 • 10. Jeżeli członek (lub osoba go reprezentująca) złamie postanowienia rozporządzenia, statutu bądź nie stosuje się do uchwał pojętych na zebraniach, zarząd drogą uchwały wydaje członkowi ostrzeżenie bądź zawiesza go w prawach członkowskich; w wypadku gdy dojdzie do poważnego naruszenia, walne zebranie członków podejmuje decyzję o wykreśleniu go z listy członków Stowarzyszenia.
 • 11. Członek zmarły, niespełniający wymagań bądź wykreślony z listy członków w drodze zebrania walnego, jest uznawany za usuniętego ze Stowarzyszenia.
 • 12. Wniosek o wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia członek winien wnieść pisemnie podając przyczynę.

Rozdział 3. Organizacja i kompetencje

 • 13. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest walne zebranie członków. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekracza 300 osób, wybierani są reprezentanci członków proporcjonalnie według obszarów, następnie zwoływane jest zebranie reprezentantów członków, którzy wykonują kompetencje członków.
 • 14. Kompetencje zebrania walnego członków (lub osoba ich reprezentujących) są następujące:
 1. sporządzanie i wprowadzanie zmian do statutu,
 2. wybieranie i odwoływanie członków zarządu i nadzorców,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i sposobu uiszczania wpisowego, opłaty rocznej, opłat związanych z działalnością oraz darowizn członkowskich,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie rocznego planu działalności, raportu oraz budżetu i jego rozliczenia,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie ukarania członka poprzez wykreślenie jego nazwiska (lub osoby jego reprezentującej) z listy członków Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem,
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał dotyczących innych istotnych spraw związanych z prawami i obowiązkami członków.

O zakresie spraw wspomnianych w ósmym podpunkcie decyduje zarząd.

 • Stowarzyszenie mianuje dziewięć osób na stanowiska członków zarządu oraz trzy osoby na stanowiska nadzorców; są oni wybierani przez członków stowarzyszenia (bądź osób ich reprezentujących); zarząd i rada nadzorcza ustanawiane są osobno. Przy wyborze członków zarządu i nadzorców, przy liczeniu głosów wybierani są trzej zastępczy członkowie zarządu oraz jeden nadzorca zastępczy. W przypadku nieobecności któregoś z członków zarządu lub rady nadzorczej zastępcy kolejno przejmują ich obowiązki.
 • 16. Kompetencje zarządu są następujące:
 1. zatwierdzanie wymagań wobec członków stowarzyszenia (bądź ich reprezentantów),
 2. wybieranie i odwoływanie stałych członków rady wykonawczej i rady nadzorczej.
 3. podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia członków zarządu, członków rady wykonawczej i prezesa zarządu.
 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 5. sporządzenie rocznego planu działalności, raportu oraz budżetu i jego rozliczenia,
 6. inne zadania do wykonania.
 • 17. Zarząd wspólnie wybiera i mianuje trzech członków rady wykonawczej oraz spośród członków rady wykonawczej wybiera jedną osobę na stanowisko prezesa zarządu oraz dwie osoby na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Prezes zarządu nadzoruje wewnętrzne sprawy Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz oraz jest przewodniczącym walnego zebrania członków i zarządu. Jeżeli z pewnych powodów prezes nie jest w stanie pełnić obowiązków, winien wskazać jedną osobę na swojego zastępcę. Jeżeli nie wyznaczył takiej osoby bądź nie jest w stanie jej wyznaczyć, rada wykonawcza wspólnie wyznacza jednego zastępcę prezesa.
W razie nieobecności prezesa zarządu bądź rady wykonawczej, należy w ciągu miesiąca wybrać ich zastępców.

 • 18. Kompetencje rady nadzorczej są następujące:
 1. nadzór nad wykonywaną pracą zarządu,
 2. sprawdzanie rozliczenia rocznego budżetu,
 3. wybieranie i odwoływanie nadzorcy wykonawczego,
 4. podejmowanie uchwały w sprawie zwolnienia nadzorcy bądź nadzorcy wykonawczego,
 5. inne czynności nadzorcze.
 • 19. Rada nadzorcza wspólnie mianuje jedną osobę na stanowisko nadzorcy wykonawczego, który nadzoruje codzienną pracę stowarzyszenia oraz pełni rolę przewodniczącego rady nadzorczej.

Jeżeli z pewnych powodów nadzorca wykonawczy nie jest w stanie pełnić obowiązków, winiem wskazać jedną osobę na swojego zastępcę. Jeżeli nie wyznaczył takiej osoby bądź nie jest w stanie jej wyznaczyć, rada nadzorcza wspólnie wyznacza jednego zastępcę nadzorcy wykonawczego.
W razie nieobecności nadzorcy wykonawczego bądź rady nadzorczej, należy w ciągu miesiąca wybrać ich zastępców.

 • 20. Członkowie zarządu i rady nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia, a ich kadencja trwa cztery lata. Jeżeli zostaną ponownie wybrani, mogą pełnić funkcje przez następną kadencję. Prezes zarządu może pełnić kadencję maksymalnie dwa razy. Kadencja zarządu i rady nadzorczej liczy się od dnia pierwszego zebrania zarządu.
 • 21. Członkowie zarządu lub nadzorcy mogą zostać usunięci ze stanowiska w razie nastąpienia jednej z poniższych sytuacji:
 1. śmierci członka (osoby reprezentującej członka),
 2. zwolnienia w drodze uchwały zarządu lub rady nadzorczej,
 3. usunięcia ze stanowiska,
 4. nałożenia kary w postaci pozbawienia praw członkowskich na okres dłuższy niż połowa kadencji.
 • 22. Stowarzyszenie wyznacza jedną osobę na stanowisko sekretarza, któremu prezes zarządu wyznacza spraw Stowarzyszenia. Pozostali pracownicy wyznaczani są przez prezesa zarządu oraz zatrudniani lub zwalniani decyzją zarządu, co musi zostać zgłoszone odpowiednim jednostkom.

Pracownicy wspomniani w powyższym punkcie nie mogą pełnić funkcji nadzorców w zarządzie.

Prawa i obowiązki pracowników oraz przydzielane im zadania ustalane są przez zarząd.

 • 23. Stowarzyszenie może ustanawiać komitety, grupy bądź inne wewnętrzne grupy robocze; zasady ich organizacji wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez zarząd, to samo tyczy się wszelkich zmian tychże zasad.
 • 24. Stowarzyszenie może poprzez zarząd nająć honorowego prezesa zarządu (jedną osobę) oraz kilka osób na stanowisko honorowych członków zarządu i doradców. Okres pełnienia ich funkcji jest taki sam jak u członków zarządu i nadzorców.

Rozdział 4. Zebrania

 • 25. Regularne walne zebranie członków (lub osób ich reprezentujących) oraz posiedzenia nadzwyczajne zwołuje prezes zarządu. Poza posiedzeniami nadzwyczajnymi zwoływanymi w sytuacjach pilnych, o zwołaniu walnych zebrań należy powiadomić członków pisemnie z piętnastodniowym wyprzedzeniem.

Regularne zebranie członków odbywa się raz do roku, zebrania nadzwyczajne zwoływane są przez zarząd w razie potrzeby, na wniosek powyżej jednej piątej członków (lub osób ich reprezentujących) lub na wniosek rady nadzorczej.
Po dokonaniu rejestracji osobowości prawnej Stowarzyszenia, zebranie nadzwyczajne jest zwoływane na wniosek powyżej jednej dziesiątej członków.

 • 26. Jeżeli członek (bądź osoba jego reprezentująca), nie może osobiście wziąć udziału w walnym zebraniu, może pisemnie upoważnić innego członka Stowarzyszenia (bądź osobę jego reprezentującą) do reprezentowania go. Każdy członek (bądź osoba jego reprezentująca) może udzielić upoważnienia maksymalnie jednej osobie.
 • Uchwały zebrania walnego członków (bądź osób ich reprezentujących) zostają podjęte większością głosów przy obecności ponad połowy członków. Jednak do podjęcia uchwały w poniższych sprawach wymagana jest zgoda ponad dwóch trzecich członków Stowarzyszenia:
 1. sporządzenie bądź wprowadzenie zmian do statutu Stowarzyszenia,
 2. wykreślenie nazwiska członka (bądź osoby jego reprezentującej) z listy członków Stowarzyszenia,
 3. zwolnienie ze stanowiska członka zarządu bądź nadzorcy,
 4. rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. rozwiązanie stowarzyszenia,
 6. inne istotne sprawy związane z prawami i obowiązkami członków.

Po dokonaniu rejestracji Stowarzyszenia jako osoby prawnej, zmiany statutu dokonywane są za zgodą powyżej trzech czwartych obecnych członków lub ponad dwóch trzecich członków Stowarzyszenia, którzy wyrażą zgodę w formie pisemnej.
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w chwili, gdy ponad dwie trzecie członków Stowarzyszenia wyrazi na to zgodę.

 • 28. Zarząd i rada nadzorcza zbierają się co najmniej raz na trzy miesiące, w razie konieczności zwołują wspólną konferencję lub posiedzenie nadzwyczajne. O wspomnianych zebraniach, poza posiedzeniami nadzwyczajnymi, należy poinformować uczestników w formie pisemnej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Podjęcie uchwały następuje przy obecności ponad połowy członków zarządu i rady nadzorczej przy zgodzie większości uczestników.
 • 29. Zarząd winiem zwoływać zebrania zarządu, a rada nadzorcza – zebrania rady nadzorczej. W przypadku tych zebrań nie ma możliwości upoważnienia innych osób do reprezentowania na zebraniu. Jeżeli członek zarządu bądź rady nadzorczej nie stawi się na zebraniu członków zarządu bądź zebraniu członków rady nadzorczej dwa rady z rzędu, jest to równoznaczne z rezygnacją ze stanowiska.

Rodział 5. Fundusze i rozliczenia

 • 30. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z poniższych źródeł:
 1. opłat wpisowych: członek indywidualny Stowarzyszenia uiszcza 1000 NTD opłaty wpisowej, a członkowie zbiorowi (osoby prawne) –5000 NTD. Opłatę wpisową uiszcza się po wstąpieniu do Stowarzyszenia;
 2. opłat rocznych: członek indywidualny Stowarzyszenia uiszcza 800 NTD opłaty wpisowej, członkowie zbiorowi (osoby prawne) –4000 NTD. Członkowie Stowarzyszenia zwolnieni są z opłaty rocznej w pierwszym roku członkostwa;
 3. kosztów operacyjnych;
 4. darowizn członkowskich;
 5. zysków pochodzących z udzielania upoważnienia;
 6. funduszy i odsetek od nich;
 7. innych przychodów.
 • 31. Rok finansowy Stowarzyszenia odpowiada okresowi od 1. stycznia do 31. grudnia według kalendarza słonecznego.
 • 32. Na dwa miesiące przed nowym rokiem finansowym zarząd Stowarzyszenia sporządza plan działalności na następny rok, plan przychodów i wydatków, listę płac pracowników i przedstawia je walnemu zebraniu członków do zatwierdzenia (jeżeli z jakiegoś powodu walne zebranie członków nie może odbyć się w wyznaczonym terminie, wspomniane dokumenty zatwierdzane są przez wspólne zebranie zarządu i rady nadzorczej), przed ropoczęciem roku finansowego zgłaszane są odpowiednim organom do zatwierdzenia. Do dwóch miesięcy od końca roku finansowego zarząd sporządza raport z działalności, rozliczenie przychodów i wydatków, rozliczeń gotówkowych, bilans, inwentarz majątku i oraz zestawienie przychodów i wydatków z funduszy, przesyła je radzie nadzorczej do sprawdzenia, która następnie przesyła opinię zarządowi. Po zatwierdzeniu przez walne zebranie członków, do końca marca dokumenty przysyłane są odpowiednim organom do zatwierdzenia (jeżeli z jakiegoś powodu walne zebranie członków nie może odbyć się w wyznaczonym terminie, wspomniane dokumenty przysyłane są odpowiednim organom do zatwierdzenia).
 • 33. Pozostałe składniki majątku Stowarzyszenia po jego rozwiązaniu wracają do niezależnych organów lokalnych lub wskazanych przez nie jednostek lub organizacji.

Rozdział 6. Postanowienia dodatkowe

 • 34. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem będą rozstrzygane przez postanowienia odpowiednich rozporządzeń.
 • 35. Statut Stowarzyszenia jest uchwalany przez członków (lub ich reprezentantów) na walnym zgromadzeniu oraz zgłoszony odpowiednim organom, które go zatwierdzają. Postanowienia statutu oraz jego ewentualne zmiany wchodzą w życie po zatwierdzeniu.
 • 36. Niniejszy statut został uchwalony przez pierwsze walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia dnia 30 września 2017 roku.

Statut został zgłoszony Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Chińskiej dnia 24 listopada 2017 roku. Dokument potwierdzający jest do wglądu pod numerem 1060077702 w rejestrze organizacji krajowych Republiki Chińskiej.